Knox Mill House

Knox Mill House, Knox Mill Lane, Killinghall, Harrogate, North Yorkshire HG3 2AE, UK
Knox Mill Lane Killinghall HG3 2AE
51 Eastville Terrace, Harrogate, North Yorkshire HG1 3HJ, UK 0.67 km
Ripon Road, Harrogate, North Yorkshire HG1, UK 1.34 km
1 Hampsthwaite Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 2JH, UK 1.62 km
33 Ripon Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 2JL, UK 1.64 km
Abbey Lodge Apartments, 29-31 Ripon Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 2NT, UK 1.7 km
17 Hollins Road, Harrogate, Harrogate, North Yorkshire HG1 2JF, UK 1.71 km
30 Ripon Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 2JJ, UK 1.76 km
21 Ripon Road, Harrogate, North Yorkshire HG1, UK 1.77 km
26 Ripon Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 2JJ, UK 1.78 km
98 King's Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 5HY, UK 1.82 km
6 West Grove Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 2AD, UK 1.84 km
King's Road, Harrogate, Harrogate, North Yorkshire HG1, UK 1.86 km
17 Ripon Road, Harrogate, North Yorkshire HG1 2JL, UK 1.86 km
22 Spring Mount, Harrogate, North Yorkshire HG1 2HX, UK 1.92 km
53 King's Road, Harrogate, Harrogate, North Yorkshire HG1 5HJ, UK 1.93 km
Showing 1 - 20 of 908 results